Algemene voorwaarden

**Algemene voorwaarden**

**Artikel 1 - Toepassing**

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls.

**Artikel 2 - Aanvaarding van de offerte en voorschot**

1. De offertes van Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze offertes zijn geldig gedurende één maand.

2. De offerte wordt bindend na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls. Bij aanvaarding van de offerte dient de opdrachtgever een voorschot te betalen ter hoogte van 35% van het totaal bedrag van de offerte excl btw.

**Artikel 3 - Annulering/verbreking van de overeenkomst**

In geval van annulering/verbreking van de offerte/overeenkomst door de opdrachtgever, is een schadevergoeding van 35% van het bedrag van de offerte/overeenkomst verschuldigd.

**Artikel 4 - Leveringstermijn van de diensten**

1. De leveringstermijn van de diensten wordt achteraf mondeling of schriftelijk afgesproken tussen Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls en de klant. Deze termijn is indicatief en eventuele wijzigingen in de uitvoering van de diensten zijn geen reden tot verbreking van het contract.

2. Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls zal zich inspannen om de diensten binnen de afgesproken termijn uit te voeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

**Artikel 5 - Klachten en aanvaarding van werken**

Klachten over de werken dienen binnen 8 kalenderdagen na voltooiing schriftelijk en aangetekend te worden gemeld. Na verstrijken van deze termijn worden de werken als aanvaard beschouwd.

**Artikel 6 - Meerwerken**

Meerwerken worden uitgevoerd in regie tegen een tarief van €47 per uur binnen/werken en €57 per uur buiten/werken, exclusief materiaal.

**Artikel 7 - Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid**

Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls draagt geen verantwoordelijkheid voor schade tijdens de werken veroorzaakt door aannemers of derden die de werken betreden. Herstel hiervan kan worden uitgevoerd onder het regietarief.

**Artikel 8 - Betalingen**

Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. Bij betaling na deze termijn zijn interesten verschuldigd aan 15%, alsook alle kosten ter invordering van de schuld.

**Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud**

Geleverde goederen blijven eigendom van Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

**Artikel 10 - Wanbetaling**

Bij wanbetaling behoudt Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls zich het recht voor alle lopende contracten op te schorten zonder schadevergoeding en alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen.

**Artikel 11 - Voorbereiding van de werf**

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vrijmaken en toegankelijk houden van de werf, inclusief het verwijderen van meubels en andere voorwerpen die de uitvoering van de werken kunnen hinderen. indien de ruimte niet vrijgemaakt is op moment van de afspraak voor de uitvoering van de werken, behoudt Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls zich het recht voor om de werken uit te stellen en eventuele kosten voor de vertraging door te rekenen aan de opdrachtgever.

**Artikel 12 - Uitsluiting van klantvoorwaarden**

De algemene voorwaarden van Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls prevaleren te allen tijde boven eventuele voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

**Artikel 13 - Overmacht**

Youri Durieux Painting YDP Heavenly-Walls is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting onder deze overeenkomst als gevolg van overmacht.

**Artikel 14 - Geheimhouding**

Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, vertrouwelijk behandelen en geheimhouding daarvan

**Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

**Artikel 16 - Beveiliging van de werf**

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beveiligen en afsluiten van de werf om het werkmateriaal en verbruiksproducten te beschermen tegen schade of diefstal. In geval van schade of diefstal dient de opdrachtgever zijn verzekering aan te spreken om deze goederen te vergoeden.